Prawo budowlane w 2023 roku – to warto wiedzieć
Możliwość komentowania Prawo budowlane w 2023 roku – to warto wiedzieć została wyłączona

Prawo budowlane w 2023 roku – to warto wiedzieć

Aktualności

Prawo budowlane to zbiór przepisów prawnych regulujących wszelkie kwestie związane z procesem budowy, od momentu planowania i projektowania aż po realizację i oddanie obiektu do użytku. W Polsce prawo budowlane określa, kto jest odpowiedzialny za jaki etap procesu budowlanego, jakie są obowiązki i prawa uczestników procesu, jakie są zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie są procedury administracyjne, a także jakie są sankcje za naruszenie przepisów.

Kto i kiedy podlega prawu budowlanemu?

budynekPrawo budowlane obowiązuje wszystkich uczestników procesu budowlanego, od inwestora, przez projektanta, wykonawcę, aż po nadzory budowlane. Obowiązuje ono na wszystkich etapach procesu budowlanego, czyli od momentu planowania i projektowania, przez realizację, aż po oddanie obiektu do użytku. Ważne jest, aby wszyscy uczestnicy procesu budowlanego znali i stosowali się do obowiązujących przepisów prawa budowlanego. To znaczy, że zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, które są zaangażowane w jakikolwiek sposób w proces budowy, muszą przestrzegać przepisów określonych w prawie budowlanym. Na przykład, inwestor, który jest osobą odpowiedzialną za finansowanie i zarządzanie projektem, musi zatwierdzić wszystkie plany i dokumenty związane z budową. Projektant, czyli osoba lub firma odpowiedzialna za zaprojektowanie obiektu, musi zapewnić, że projekt spełnia wszystkie obowiązujące przepisy i normy. Wykonawca, czyli firma lub osoba odpowiedzialna za realizację projektu, musi zapewnić, że prace budowlane są przeprowadzane zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami. Nadzory budowlane, czyli organy odpowiedzialne za kontrolę prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, muszą sprawdzić, czy wszystkie etapy budowy są realizowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Ostatnia nowelizacja prawa budowlanego w Polsce

Ostatnio jednolity tekst prawa budowlanego w Polsce wydano 12 kwietnia 2023 roku. Wprowadzono wtedy szereg nowelizacji, które miały na celu ułatwienie i przyspieszenie procesu budowlanego, a także zwiększenie bezpieczeństwa i jakości realizowanych obiektów. Nowelizacje te wprowadziły wiele istotnych zmian, które mają znaczący wpływ na funkcjonowanie sektora budowlanego w Polsce.

  •     Nowa procedura budowy domów jednorodzinnych: Zmiana ta wprowadza procedurę budowy domów jednorodzinnych wyłącznie na zgłoszenie, co oznacza, że inwestor będzie musiał złożyć odpowiednie zgłoszenie do właściwego organu administracji, zamiast składać wniosek o pozwolenie na budowę.
  •     Likwidacja formalnego oddawania do użytkowania obiektów budowlanych: Ta zmiana oznacza, że po zakończeniu budowy, obiekt będzie mógł być oddany do użytkowania bez konieczności uzyskania formalnego pozwolenia od organu administracji.
  •     Kary za nieterminowe wydawanie pozwoleń na rozbiórkę: Organy administracji, które nie wydadzą pozwoleń na rozbiórkę w wyznaczonym terminie, będą musiały zapłacić karę.
  •     Elektroniczny dziennik budowy: Wprowadzenie elektronicznego dziennika budowy ma na celu usprawnienie procesu dokumentowania przebiegu prac budowlanych.
  •     Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego: Ta innowacja ma na celu ułatwienie procesu zarządzania obiektem po jego oddaniu do użytkowania.
  •     System e-CRUB: Elektroniczny Centralny Rejestr Urzędowych Budynków (e-CRUB) ma na celu ułatwienie dostępu do informacji o obiektach budowlanych dla wszystkich zainteresowanych stron.
  •     Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków: Ta nowa inicjatywa ma na celu monitorowanie i ograniczanie emisji CO2 przez obiektu budowlane.

Te zmiany wprowadzone w 2023 roku były ważnym krokiem w kierunku uproszczenia i zmodernizowania prawa budowlanego w Polsce. Wprowadzenie tych zmian było konieczne, aby przyspieszyć proces budowlany, zwiększyć transparentność i poprawić bezpieczeństwo obiektów budowlanych.

Nowa procedura budowy domów jednorodzinnych

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie nowej procedury budowy domów jednorodzinnych. Od teraz, budowa tego typu obiektów będzie możliwa wyłącznie na zgłoszenie, co oznacza, że inwestor będzie musiał złożyć odpowiednie zgłoszenie do właściwego organu administracji, zamiast składać wniosek o pozwolenie na budowę.

Likwidacja formalnego oddawania do użytkowania obiektów budowlanych

Kolejną istotną zmianą jest likwidacja formalnego oddawania do użytkowania obiektów budowlanych. Oznacza to, że po zakończeniu budowy, obiekt będzie mógł być oddany do użytkowania bez konieczności uzyskania formalnego pozwolenia od organu administracji.

Kary za nieterminowe wydawanie pozwoleń na rozbiórkę

Wprowadzono także kary za nieterminowe wydawanie pozwoleń na rozbiórkę. Organy administracji, które nie wydadzą pozwoleń na rozbiórkę w wyznaczonym terminie, będą musiały zapłacić karę.

Elektroniczny dziennik budowy

Innowacją jest także wprowadzenie elektronicznego dziennika budowy, który ma na celu usprawnienie procesu dokumentowania przebiegu prac budowlanych.

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego

Wprowadzono także Elektroniczną Książkę Obiektu Budowlanego, która ma na celu ułatwienie procesu zarządzania obiektem po jego oddaniu do użytkowania.

System e-CRUB

System e-CRUB (elektroniczny Centralny Rejestr Urzędowych Budynków) ma na celu ułatwienie dostępu do informacji o obiektach budowlanych dla wszystkich zainteresowanych stron.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Kolejnym nowym rozwiązaniem jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która ma na celu monitorowanie i ograniczanie emisji CO2 przez obiekty budowlane.

Gdzie można przeczytać całość tekstu prawa budowlanego?

Całość tekstu prawa budowlanego można przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury, w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo budowlane w 2023 roku przeszło szereg istotnych zmian, które miały na celu ułatwienie i przyspieszenie procesu budowlanego, a także zwiększenie bezpieczeństwa i jakości realizowanych obiektów. Warto więc dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami, aby uniknąć ewentualnych problemów i kłopotów w trakcie realizacji inwestycji budowlanych.

Podobne

Search

Back to Top